Picture of Pastors Jim and Marie Watt
Pastors Jim and Marie Watt

Two Are Better Than One

(From: REVELATION #19 - 18:1-24)


2. 18:1-20 BABYLON: SUDDEN JUDGMENT FOR PERSECUTION OF CHURCH

a. 18:1 JOHN: BEHOLDS A MIGHTY ANGEL

MeTA TAUta EIdon ALlon AGge-lon ka-taBAInon-ta [2597] ek tou ou-raNOU,

After these thingsI saw another angel coming down out of :heaven,

Echon-ta e-xouSIan meGAlen; kai he gee-phoTIStheek tes DOxes auTOU.

having great authority; and the earth was lightened with his :glory.


b. 18:2 PROCLAMATION OF THIS ANGEL: THE FALL OF BABYLON

kai Ekra-xen [2596] en is-chuRA [2479] phoNE, LEgon, Epe-sen [4098],

And he cried with a mighty voice, saying, Fallen,

Epe-sen Ba-buLON [897] hemeGAlen, kai eGEne-to ka-toi-keTEri-on [2732]dai-moNIon [1142],

fallen is Babylon the great, and is become a habitation of demons,

kai phu-laKE[5438]panTOS PNEUma-tos [4151]a-kaTHARtou [169],

and prison of every unclean spirit,

kai phu-laKEpanTOS orNEou [3732]a-kaTHARtou kai me-mi-seMEnou [3404].

and prison of every unclean and hateful bird.


c. 18:3 THE GREAT INFLUENCE OF BABYLON

HOti ek tou OInou [3631] tou thuMOU [2372] tes porNEIas [4202]auTES PEPto-kan [4095]PANta ta ETHne,

For by the wine of the wrath of her :fornication all the nations are fallen,

kai hoi ba-siLEIS[935] tes ges met' auTES ePORneu-san [4203],

and the kings of the earth committed fornication with her,

kai hoi EMpo-roi [1713] tes ges ek tes duNAme-os tou STREnous [4764]auTES ePLOUte-san [4147].

and the merchants of the earth grew rich by the power of her :luxury.


d. 18:4-5 SAINTS: WARNED TO LEAVE BABYLON

Kai Ekou-sa ALlen phoNEN ek tou ou-raNOU, LEgou-san, E-XELtha-te [1831],

And I heard another voice from :heaven, saying, Come forth,

ex auTES, ho laOS [2992]mou, HIna mesun-koi-noNEse-te [4790]tais ha-marTIais [266]auTES,

my :people, out of her, that you have no fellowship with her :sins,

kai ek ton pleGON [4127]auTES HIna meLAbe-te:

and that you receive not of her :plagues:

HOti e-kolLEthe-san [2853]auTES hai ha-marTIai Achri tou ou-raNOU,

5for her :sins are heaped up even unto :heaven,

kai em-neMOneu-sen [3421]ho TheOS ta a-diKEma-ta [92]auTES.

and :God has remembered her :iniquities.


e. 18:6 MULTIPLIED JUDGMENT PROCLAIMED ON BABYLON

aPOdo-te [591] auTE hos kai auTE aPEdo-ken, kai diPLOsa-te [1363]ta diPLA kaTA ta ERga [2041]auTES:

Render to her even as she rendered, and redouble to heraccording to her :works:

en topo-teRIo[4221]ho eKEra-sen, keRAsa-te [2767]auTE diPLOUN [1362].

in the cup which she mingled, mingle to her double.


f. 18:7 REWARD HER PRIDE OF POSITION WITH MULTIPLIED TORMENT

HOsa eDOxa-sen [1392]auTEN, kai es-treNIa-sen [4763],

However much she glorified herself, and grew luxurious,

toSOUton DOte auTEba-sa-nisMON [929]kai PENthos [3997]:

so much give her of torment and mourning:

HOti en tekarDIa auTES LEgei [HOti], KAthe-mai [2521]baSIlis-sa [938],

because she says in her heart [that], I sit as a queen,

kai CHEra [5503]ouk eiMI, kai PENthos [3997]ou me Ido[1492].

and am no widow, and shall in no wise see mourning.


g. 18:8 THE TIME-FRAME OF HER JUDGMENT: ONE DAY! - ONE HOUR!

diA TOUto en miA heMEra HExou-sin [2240]hai pleGAI [4127]auTES, THAna-tos, kai PENthos [3042],

Therefore in one day shall her plagues :come, death, and mourning,

kai liMOS; kai en puRI ka-ta-kauTHEse-tai [2618];

and famine; and she shall be utterly burned with fire;

HOti is-chuROS [2478] KUri-os ho TheOS ho KRInas [2919] auTEN.

for strong is the Lord :God who judged her.


h. 18:9-10 REACTION OF WORLD-RULERS AT BABYLON'S FALL

kai KLAUsou-sin [2799] kai KOpson-tai [2875] ep' auTEN, hoi ba-siLEIS tes ges

And the kings of the earth, who committed fornication with her

hoi met' auTES porNEUsan-tes [4203]kai stre-niAsan-tes [4763],

and lived luxuriously, shall weep and wail over her,

HOtan BLEpo-sin ton kapNON [2586]tes puROse-os [4451]auTES,

when they shall see the smoke of her :burning,

aPO maKROthen he-steKOtes diA ton PHObon [5401]tou ba-sa-nisMOU [929]auTES, LEgon-tes,

10standing afar off for the fear of her :torment, saying,

OuAI [3759], ouAI, he POlis [4172]he meGAle, Ba-buLON [897], he POlis hei-schuRA [2478]!

Woe, woe, the great :city, Babylon, the strong :city!

HOti miA HOra [5610]ELthen heKRIsis [2920]sou.

for in one hour is your :judgment come.


i. 18:11-13 THE CONTENT OF MOURNING OF WORLD'S MERCHANTS

kai hoi EMpo-roi [1713] tes ges KLAIou-sin [2799]kai penTHOUsin [3996]ep' auTEN,

And the merchants of the earth weep and mourn over her,

HOti ton GOmon auTON ouDEIS a-goRAzei [59]ouKEti;

for no one buys their :cargo any more;

GOmon [1117] chruSOU, kai arGUrou, kai LIthou [3037] tiMIou [5093], kai mar-ga-riTON [3135],

12cargo of gold, and silver, and precious stone, and pearls,

kai busSInou [1040], kai porPHUras [4209], kai si-riKOU [4596], kai kokKInou [2847];

and fine linen, and purple, and silk, and scarlet;

kai pan XUlon [3586] THUi-non [2367], kai pan SKEUos [4632] e-lePHANti-non [1661], kai pan SKEUos

and all thyine wood, and every vessel of ivory, and every vessel made

ek XUlou ti-mi-oTAtou [5093], kai chalKOU [5475], kai siDErou [4604], kai marMArou [3139];

of most precious wood, and of brass, and iron, and marble;

kai kinNAmo-mon [2792], kai Amo-mon, kai thu-miAma-ta [2368], kai MUron [3464],

13and cinnamon, and spice, and incenses, and ointment,

kai LIba-non [3030], kai OInon [3631], kai Elai-on [1637], kai seMIda-lin [4621],

and frankincense, and wine, and oil, and fine flour,

kai SIton [4685], kai KTEne[2934], kai PROba-ta [4263];

and grain, and cattle, and sheep;

kai HIPpon [2462]kai 'reDON [4480]kai soMAton [4983]; and psuCHAS [5590]anTHROpon.

and of horses and chariots and bodies; and souls of men.


j. 18:14 THE TOTALITY OF DESTRUCTION OF BABYLON'S GOODS

kai heoPOra [3703]sou tes e-pi-thuMIas [1939]tes psuCHES [5590]aPELthen aPO sou,

And the fruits of the lust of your soul are gone from you,

kai PANta ta li-paRA [3045] kai ta lamPRA [2986] aPOle-to [565]aPO sou,

and all the dainty and the sumptuous are perished from you,

kai ouKEti ou meauTA heuREsou-sin [2147].

and men shall find them no more at all.


k. 18:15-17a THE TOTAL DESOLATION AND MOURNING OF THOSE WHO FORMERLY PROFITED FROM BABYLON

hoi EMpo-roi [1713] TOUton, hoi plouTEsan-tes [4147]ap' auTES,

The merchants of these things, who became rich by her,

aPO maKROthen [3113]STEson-tai [2476]diA ton PHObon [5401]tou ba-sa-nisMOU [929]auTES,

shall stand afar off for the fear of her :torment,

KLAIon-tes [2799] kai penTHOUNtes [3996]; LEgon-tes, OuAI, ouAI, hePOlis he meGAle,

weeping and mourning; 16saying, Woe, woe, the great :city,

hepe-ri-be-bleMEne[4018]BUSsi-non [1039]kai por-phuROUN [4210]kai KOKki-non [2847],

the onearrayed in fine linen and purple and scarlet,

kai ke-chru-soMEne[5558]en chruSIo kai LItho [3037]tiMIo [5093]kai mar-gaRIte[3135]!

and gilded with gold and precious stone and pearl!

HOti miA HOra e-reMOthe[2049]ho toSOUtos PLOUtos.

17a because in one hour so great :riches is made desolate.


l. 18:17b-18 THE MOURNING OF SHIPMASTERS AND SEAMEN

kai pas ku-berNEtes [2942], kai pas ho ePI TOpon PLEon [4143],

And every shipmaster, and every one that sails anywhere,

kai NAUtai [3658], kai HOsoi ten THAlas-san [2281]erGAzon-tai [2038], aPO maKROthen HEste-san,

and mariners, and as many as work onthe sea, stood afar off,

kai Ekra-xan [2896] BLEpon-tes ton kapNON [2586] tes puROse-os [4451]auTES,

18and cried as they looked upon the smoke of her :burning,

LEgon-tes, Tis hoMOIa tePOlei te meGAle?

saying, What cityis like the great :city?


m. 18:19 THE QUICKNESS OF JUDGMENT ACCENTUATED BABYLON'S JUDGMENT

kai Eba-lon choun[5522]ePI tas ke-phaLAS [2776]auTON, kai Ekra-xan,

And they did cast dust upon their :heads, and cried,

KLAIon-tes [2799] kai penTHOUNtes [3996], LEgon-tes, OuAI [3759], ouAI, he POlis hemeGAle, en he

weeping and mourning, saying, Woe, woe, the great :city, in which

ePLOUtesan [4147]PANtes hoi Echon-tes ta PLOIa [4143]en te thaLASseek tes ti-miOte-tos [5094]auTES!

all that had their ships in the sea became rich from her :costliness!

HOti miA HOra [5610]e-reMOthe[2049].

for in one hour is she made desolate.


n. 18:20 BUT - THE CONTRAST OF THOSE REJOICING IN GOD'S JUDGMENT

EuPHRAInou [2165] ep' auTE, ou-raNE, kai hoi HAgi-oi [40], kai hoi aPOsto-loi [652],

Rejoice over her, O heaven, and you the saints, and the apostles,

kai hoi proPHEtai [4396]; HOti Ekri-nen [2919]ho TheOS to KRIma [2917]huMON ex auTES.

and the prophets; for :God has judged your :judgment on her.


3. 18:21-24 BABYLON: SUDDEN DESTRUCTION FOR DECEPTION AND MARTYRDOMS

a. 18:21 AN ANGEL ILLUSTRATES THE SUDDENNESS OF BABYLON'S JUDGMENT

Kai Eren [142]heis AGge-los i-schuROS [2478]LIthon [3067]hos MUli-non [3458]MEgan

And one strong angel took up a stone as ifa great millstone

kai Eba-len [906] eis ten THAlas-san [2281], LEgon,

and cast it into the sea, saying,

HOUtos horMEma-ti [3731]bleTHEse-tai Ba-buLON [897], he meGAlePOlis, kai ou meheu-reTHE Eti.

Thus with a mighty rush shall Babylon, the great city, be cast down, and shall be found no more at all.


b. 18:22-23 THE MAGNITUDE OF BABYLON'S DESTRUCTION

kai phoNEki-tha-roDON [2790]kai mou-siKON [3451]kai au-leTON [834]

And the voice of harpers and minstrels and fluteplayers

kai sal-piSTON [4538]ou me a-kouTHEen soi Eti;

and trumpeters shall be heard no more at all in you;

kai pas techNItes [5079], PAses TECHnes [5078], ou me heu-reTHE[2147]en soi Eti;

and no craftsman, of whatever craft, shall be found any more at all in you;

kai phoNEMUlou ou mea-kousTHE en soi Eti;

and the noise of of a mill shall be heard no more at all in you;

kai phos [5457]LUCHnou [3088]ou me PHAne[5316]en soi Eti;

23and thelight of a lamp shall shine no more at all in you;

kai phoNEnumPHIou [3566]kai NUMphes [3565]ou me a-kousTHEen soi Eti:

and thevoice of bridegroom and bride shall be heard no more at all in you:

HOti hoi EMpoROI [1713] sou Esan hoi me-giSTAnes [3175]tes ges;

because your :merchants were the princes of the earth;

HOti en tephar-maKIa [5331]sou e-plaNEthe-san [4105]panTA ta ETHne.

because with your :sorcery were all the nations deceived.


c. 18:24 AND - THE RIGHTEOUS REASON FOR HER DESTRUCTION

kai en auTEHAIma-ta pro-pheTON [4396]kai haGIon [40]heuREthe,

And in her was found blood of prophets and of saints,

kai PANton ton es-phagMEnon [4969]ePI tes ges.

and of all the slain upon the earth.


NOTE: This chapter is an integral part with the preceding one. In the light of this, a friend asked me: “In preparing the Interlinear Greek NT based on the Bible Numerics discovered and utilized by Ivan Panin in his Greek and English Numeric NT's - what 'new' insight has the Lord given you? By 'new' I mean, is there anything that you thought about, but now after producing much of the Interlinear Greek NT - you see it differently? Is there anything the Lord has shown you that is completely new? Is there any concept, doctrine, principle that you've changed your opinion about?”


My answer to that is as follows: The reason I accepted the commission from God to prepare Panin's two NT texts into an interlinear format was because of his introduction to the Greek Numeric NT, which I purchased and read in the Fall of 1945 in Saskatoon, Saskatchewan. When I read that Bible Numerics evenestablishes the current sentence structure, sub-divisions, paragraphs and sections (chapter equivalents) - I was hooked. I can't rest in studying a text until I outline it. I prepare for all university exams this way. So I thought, which book of the NT shall I outline to see what difference may show up? Ephesians was my answer. I summarized each sentence; gathered up the sentence summaries into sub-divisions; the sub-divisions into paragraphs; the paragraphs into sections, and the sections into books. When I completed doing this with Ephesians, I seemed to walk above the ground for the next few weeks! Not only is there no chapter-break between Ephesians 1 and 2 in the Numeric discovery - but there is not even a paragraph division: just a sentence division! This throws an entirely “new” light on the Holy Spirit's thinking through Paul, as He led him to write this and his other 13 books!


By 1967 I had typed up Panin's entire English NT, and copied by hand between the clauses - his Greek text. I had by then summarized the entire NT according to the Numeric- guided divisions. However - by putting this on computer according to the new format my grandson and I settled on in 2007, a much greater clarity has come. It is this increased clarity of seeing contexts that I marvel at. Each section I prepare and each book I complete (24 out of 27 to date), I again marvel at this clarity. It seems to produce spin-offs, that enable me to receive revelation, insights, and understanding of questions I have long put before the Lord, but not until now have the answers been rapidly coming.


For instance, in 1967 I sought the Lord for the reason from His point of view that He had Marie and me marry. He showed us that “Two Are Better than One”, and in 1967 He gave me two visions concerning this. The first concerned the Automated Laser-Telescope that He told me to name “Spiritual Star Wars”. The second, the City Church Prayer potential through a corporate cell group of 8 in the Gate of each city.


But in the first vision He only revealed two of the 7 component parts of the Laser-Telescope. He said that we had been instrumental in making use of Ivan Panin's Bible Numeric Study to produce very accurate Greek and Hebrew Word Studies - and to work on the Interlinear Greek NT. He said that this was the first and key component part of the Laser-Telescope.


The City Church concept as developed by Roland Allen (author of “Missionary Methods: St. Paul's or Ours”, and “The Spontaneous Expansion of the Church: and the causes which hinder it”) and Watchman Nee through “The Glorious Church”, gripped me back in 1949 and 1963. Numbers of us have sought to advance this to a workable format in the Seattle area, and it became the second component part for the vision, and a “pedestal” as it were to support the Interlinear Greek NT. The other 5 component parts, because we had no part in their preparation, He said nothing concerning; but merely assembled the 7 parts in an Observatory, and then demonstrated the amazing results.


But on December 7, 2009, He revealed the other 5 parts: 3. Prayer Multiplication concept based on Bible Covenant, and illustrated by Pastor Ern Baxter through God's vertical covenant with us as individuals (di-aTHEke) and the horizontal covenant between fellow believers (sunTHEke), and using Deuteronomy 32:30, Ecclesiastes 4:9-12; Matthew 18:19 and Zechariah 12:8. 4. The 12 Embryonic Revival Principles brought together in 1948 in North Battleford, Saskatchewan under the leadership of George R. Hawtin; 5. The release through Bible Meditationas demonstrated so powerfully by George Muller and George Whitefield. 6. The concept of Corporate Intercessionthrough being “possessed” by the Holy Spirit as demonstrated by Rees Howells. 7. And the focus of Oswald Chambers on the Redemptive Act of Jesus Christ, by saying thanks by Personal, Passionate Devotion to Jesus.


These 7 concepts put together will release scores and hundreds of small corporate city prayer cell groups to let Jesus do anythingHe wants through them by the power of the Holy Spirit.


I believe that this is morethan a spin-off. It is a release of understanding I have been praying for since 1967, and is a direct result that has sprung from the preparation of God's Bible Numeric Greek NT as made possible by Ivan Panin. He spent 100,000 hours in 50 years of work ending in 1942 in Aldershot, Ontario; but not put together until these last days preceding the soon return of our Lord Jesus.


Thisis my answer to my friend's question. J.A.W.