Picture of Pastors Jim and Marie Watt
Pastors Jim and Marie Watt

Two Are Better Than One

(From: REVELATION #12 - 10:1-11:14)


L. 10:1-11:14 “PREPARATION FOR SEVENTH WOE”

1. 10:1-11 ANGEL WITH THE SEVEN THUNDERS

a. 10:1-3 THE SEVEN THUNDERS BY THE STRONG ANGEL

Kai EIdon ALlon AGge-lon is-chuRON [2478] ka-taBAInon-ta [2597] ek tou ou-raNOU,

And I saw another strong angel coming down out of :heaven,

pe-ri-be-bleMEnon [4016]nePHElen [3507]; kai he Iris ePI ten ke-phaLEN [2776]auTOU,

arrayed with a cloud; and the rainbow was upon his :head,

kai to PROso-pon auTOU hos ho HEli-os [2246], kai hoi POdes [4228]auTOU hos STUloi [4769]puROS [4442];

and his :face as the sun, and his :feet as pillars of fire;

kai Echon en techeiRI auTOU biblaRIdi-on [974]e-ne-ogMEnon [455]:

2and he had in his :hand a little book open:

kai Ethe-ken [2192]ton POda auTOU ton de-xiON [1188]ePI tes thaLASses, ton de euOnu-mon [2176]ePI tes ges;

and he set his :right :foot upon the sea, and the left upon the earth;

kai Ekra-xen [2896] phoNEmeGAle [3173], HOSper LEon [3023]muKAtai [3455]:

3and he cried with a great voice, just as a lion roars:

kai HOte Ekra-xen [2896], eLAle-san hai hepTA bronTAI [1027]tas he-auTON phoNAS [5456].

and when he cried, the seven thunders spoke their :voices.


b. 10:4 JOHN PREVENTED FROM RECORDING THE 7 THUNDERS

kai HOte eLAle-san hai hepTA bronTAI, Emel-lon GRAphein:

And when the seven thunders spoke, I was about to write:

kai Ekou-sa phoNEN ek tou ou-raNOU LEgou-san,

and I heard a voice from :heaven saying,

SPHRAgi-son [4972] ha eLAlesan hai hepTA bronTAI, kai meauTA GRApses [1125].

Seal what things the seven thunders spoke, and do not write them.


c. 10:5-7 ANGELIC DECLARATION: - TIME NO MORE! -

Kai ho AGge-los hon EIdon heSTOta ePI tes thaLASses kai ePI tes ges

And the angel that I saw standing on the sea and on the earth

Eren ten CHEIra auTOU ten de-xiAN eis ton ou-raNON,

lifted up his :right :hand to :heaven,

kai Omo-sen [3660]en to ZONti [2198]eis tous aiOnas [165]ton aiOnon,

6and swore by him that lives unto the ages of the ages,

hos EKti-sen [2936] ton ou-raNON kai ta en auTO,

who created the heaven and the things in it,

kai ten gen kai ta en auTE, kai ten THAlas-san kai ta en auTE,

and the earth and those in it, and the sea and thosein it,

HOti CHROnos [5550] ouKEti EStai:

that thereshall not be a time any more:

all' en tais heMErais tes phoNES tou hegDOmou agGElou,

7but in the days of the voice of the seventh angel,

HOtan MELlesalPIzein [4537], kai e-teLESthe[5055]to muSTEri-on [3456]tou TheOU,

when he is about to trump, thenis also finished the mystery of :God,

hos eu-egGEli-sen [1097]tous he-auTOU DOUlous [1401]tous proPHEtas [4396].

according to thegood tidings whichhe declared to his :bondmen the prophets.


d. 10:8 JOHN: ORDERED TO RECEIVE THE ANGELIC BOOKLET

Kai hephoNEhen Ekou-sa ek tou ou-raNOU, PAlin laLOUsan met' eMOU, kai LEgou-san, HUpa-ge [5217],

And the voice which I heard from :heaven, I heardagain speaking with me, and saying, Go,

LAbe [2983] to bibLIon [974] to e-ne-ogMEnon [455]en te cheiRI tou anGElou

take the booklet which is open in the hand of the angel

tou heSTOtos ePI tes thaLASses kai ePI tes ges.

that stands on the sea and on the earth.


e. 10:9a And I went unto the angel, telling him to give me the little book.

kai aPELtha [565]pros ton AGge-lon, LEgon auTO DOU-NAI moi to bib-laRIdi-on [974].


f. 10:9b JOHN ORDERED TO EAT IT

kai LEgei moi, LAbe, kai kaTApha-ge [2719] auTO; kai pi-kraNEI [4087] sou ten koiLIan [2836],

And he says to me, Take, and eat it up; and it shall make your :belly bitter,

all' en toSTOmaTI [4750]sou EStai gluKU [1099]hos MEli [3192].

but in your :mouth it shall be sweet as honey.


g. 10:10 JOHN OBEYED

kai Ela-bon to bib-laRIdi-on ek tes cheiROS tou agGElou,

And I took the little book out of the hand of the angel,

kai kaTEpha-gon [2719] auTO; kai en en toSTOmaTI mou hos MEli gluKU:

and ate it up; and it was in my :mouth as sweet as honey:

kai HOte Epha-gon [5315] auTO, e-piKRANthe [4087]he koiLIa [2836]mou.

and when I had eaten it, my :belly was made bitter.


h. 10:11 PROPHECY TO NATIONS TO PROCEED FROM THIS EATING

kai LEgouSIN moi, DEI se PAlin pro-pheTEUsai [4395]

And they say to me, You must prophesy again

ePI laOIS [2992] kai ETHne-sin [1484] kai GLOSsais [1100]kai ba-siLEUsin [935]polLOIS.

over many peoples and nations and tongues and kings.


2. 11:1-13 THE TEMPLE, THE TWO WITNESSES AND JUDGMENT

a. 11:1 JOHN ORDERED TO MEASURE THE TEMPLE

Kai eDOthemoi KAla-mos [2563]HOmoi-os 'RABdo[4464]:

And a reed was given me like a rod:

LEgon, Egei-rai [1453], kai MEtre-son [3354]ton naON [3485]tou TheOU,

onesaying, Rise, and measure the temple of :God,

kai to thu-si-asTEri-on [2379], kai tous pro-skuNOUNtas [4352]en auTO.

and the altar, and those worshiping in it.


b. 11:2 TEMPLE COURT TO REMAIN UNMEASURED

kai ten auLEN ten Exo-then tou naOU EKba-le [1544]Exo-then,

And the court :without the temple leave without,

kai meauTEN meTREses [3354]; HOti eDOthe tois ETHne-sin [1484]:

and do not measure it; because it has been given to the nations:

kai ten POlin [4172]ten haGIan [40]paTEsou-sin [3961]MEnas [3376]tes-seRAkon-ta kai DUo.

and the holy :city shall they tread under footforty and two months.


c. 11:3 PROPHECY OF THE 2 WITNESSES FOR 42 MONTHS

kai DOsotois duSIN MARtuSIN [3144]mou, kai pro-pheTEUsou-sin [4395]

And I will give to my two :witnesses, and they shall prophesy

heMEras chiLIas di-a-koSIas heXEkon-ta, pe-ri-bi-bleMEnous [4016]SAKkous [4526].

a thousand two hundred andthreescore days, clothed in sackcloths.


d. 11:4 These are the two olive trees and the two lampstands, :standing before the Lord of the earth.

HOU-TOI ei-sin hai DUo eLAIai [1636] kai hai DUo luchNIai, hai aNOpi-on tou KuRIou tes ges heSTOtes.


e. 11:5 PUNISHMENT FOR THOSE ATTEMPTING TO HURT THESE TWO WITNESSES

kai EI tis auTOUS THElei a-diKEsai [91], pur [4442]ek-poREUe-tai [1607]

And if any desires to hurt them, fire proceeds

ek tou STOma-tos [4750] auTON, kai ka-tesTHIei [1719]tous echTHROUS [2190]auTON;

our of their :mouth, and devours their :enemies;

kai EI tis theLEseauTOUS a-diKEsai [91], HOUtos dei auTON a-pok-tanTHEnai [615].

and if any shall desire to hurt them, he must thus be killed.


f. 11:6 THE UNUSUAL AUTHORITY OF THESE 2 WITNESSES

HOUtoi Echou-sin ten e-xouSIan [1849]KLEIsai [2808]ton ou-raNON,

These have the authority to shut the heaven,

HIna mehu-eTOS [5205]BREche [1026]tas heMEras tes pro-pheTEIas [4394]auTON:

that it rain not during the days of their :prophecy:

kai e-xouSIan Echou-sin ePI ton huDAton [5204]STREphein [4762]auTA eis HAIma [129],

and they have authority over the waters to turn them into blood,

kai paTAxai [3960] ten gen en PAse pleGE[4127], hoSAkis eAN theLEso-sin.

and to smite the earth with every plague, as often as they shall desire.


g. 11:7 DEATH: THE FINALITY OF THE TWO WITNESSES

kai HOtan teLEso-sin [5055]ten mar-tuRIan [3141]auTON,

And when they shall have finished their :testimony,

to theRIon [2342]to a-naBAInon ek tes aBUSsou [12]poiEsei met' auTON POle-mon [4171],

the beast that comes up out of the abyss shall make war with them,

kai niKEsei [3528]auTOUS, kai a-pok-teNEI [615]auTOUS.

and overcome them, and kill them.


h. 11:8 THEIR DEATH-CITY: A TERRIBLE DESCRIPTION

kai to PTOma [4430]auTON ePI tes plaTEIas [4113] tes POle-os tes meGAles,

And their dead :body is on the street of the great :city,

HEtis kaLEItai pneu-ma-tiKOS SOdo-ma kai AIgup-tos, HOpou kai ho KUri-os auTON es-tauROthe[4717].

the which spiritually is called Sodom and Egypt, where also their :Lord was crucified.


i. 11:9 SHAME GIVEN TO THEIR DEAD BODIES

kai BLEpou-sin ek ton laON kai phuLON [5443]kai glosSON kai ethNON [1484]

And from among the peoples and tribes and tongues and nations

to PTOma [4430]auTON heMEras treis kai HEmi-su,

they look upon their dead :body three days and a half,

kai ta PTOma-ta [4430]auTON ouk aPHIou-sin [863]teTHEnai [5087]eis MNEma [3418].

and suffer not their dead :bodies to be laid in a tomb.


J. 11:10 EARTH-DWELLERS: AND THEIR REJOICING

kai hoi ka-toiKOUNtes [2730] ePI tes ges CHAIrou-sin [5463]ep' auTOIS, kai euPHRAInon-tai [2165];

And the dwellers on the earth rejoice over them, and make merry;

kai DOra PEMpsou-sin [3992]alLElois;

and they shall send gifts one to another;

HOti HOUtoi hoi DUo proPHEtai e-baSAni-san [928]tous ka-toiKOUNtas [2730]ePI tes ges.

because these two :prophets tormented the dwellers on the earth.


k. 11:11 RESURRECTION: A GREAT SHOCK TO EARTH-DWELLERS

kai meTA tas treis heMEras kai HEmi-su PNEUma zo-ES

And after the three days and a half thespirit of life

ek tou TheOU eiSELthen en auTOIS, kai Este-san [2476]ePI tous POdas [4228]auTON;

from :God entered in them, and they stood upon their :feet;

kai PHObos [5401] MEgas ePEpe-sen ePI tous the-oROUNtas [2334]auTOUS.

and great fear fell upon them that beheld them.

l. 11:12a. And they heard a great voice from the heaven saying to them, Come up here.

kai Ekou-san phoNEN meGAlen ek tou ou-raNOU leGOUsan auTOIS, A-NAba-te [305]HOde.


m. 11:12b And they went up into :heaven in the cloud; and their :enemies beheld them.

kai aNEbe-san [305]eis ton ou-raNON en tenePHEle; kai e-theOre-san auTOUS hoi echTHROI [2190]auTON.


n. 11:13 THE TERRIBLE JUDGMENTAL EARTHQUAKE

Kai en eKEInete HOra [5610]eGEne-to seisMOS [4578]MEgas, kai to DEka-ton tes POle-os Epe-sen;

And a great earthquake came in that :hour, and the tenth of the city fell;

kai a-pekTANthe-san [615]en to seisMOoNOma-ta [3686]anTHROpon chi-liAdes hepTA:

and seven thousand names of men were killed in the earthquake:

kai hoi loiPOI EMpho-boi [1719] eGEnon-to, kai Edo-kan DOxan to TheOtou ou-raNOU.

and the rest were frightened, and gave glory to the God of :heaven.


3. 11:14 The second :Woe is gone: lo, the third :Woe comes quickly.

HeouAI [3759]he deuTEra aPELthen: iDOU, heouAI he TRIteERche-tai taCHU [5035].


NOTE: 10:1-11 - The Lord through His angel gives John a striking message concerning the 7 thunders. Refer back to the NOTEunder chapter 4, to see the 7 keys of the First Passover in Egypt and the Exodus through the Red Sea. Place these 7 upon the Book of Revelation, and it opens it up with a clear simplicity. The seventh trump finishes the mysteryof God.


The Booklet John is about to eat has a prophetic importance, contrasting its message between his mouth and stomach. The prophetic message has a fourfold audience.


11:1-13 - This measuring of the Temple reminds us of a parallel passage in the Book of Ezekiel. But it then branches out, and takes on the two witnesses and their ministry of 3 ½ years. See the book of Zechariah for more insights on these two. God gives them unusual judgmental powers, much like Moses had over Pharaoh and Egypt. God then permits the beast from the abyss to kill these two. But- in three days - the wicked world's rejoicing turns into frightful fear, as God resurrects them from the dead, and ushers them into heaven. Then a frightful judgment through earthquake follows.


Earthquakes represent the judgment of God. In the San Francisco earthquake of 1906, newspapers and the news media firmly averred that this earthquake had nothing to dowith the judgment of God. But Frank Bartleman wrote a tract listing every Biblical earthquake. Each one of themrepresented God's judgment. Bartleman's application of this to San Francisco, brought great rage upon those who read his tract. He had to literally flee through the streets of the city to escape the mob and their murderous intent. In this last earthquake foretold by John, at least we see earth's inhabitants recognizing the righteous judgment of God, and giving Himthe glory!


11:14 - Lastly, we read of the warning of the soon-coming third woe. So these prophetic pictures given by Jesus through His angel to John - have a 2-fold intent: they warn believers not to fall away from their commitment, but to endure unto the end. And they warn unbelievers, if by any chance they can have their eyes opened, and amend their evil ways. - J.A.W.