Picture of Pastors Jim and Marie Watt
Pastors Jim and Marie Watt

Two Are Better Than One

(From: HEBREWS #8 - 9:1-28)


H. 9:1-28 “FULFILLMENT OF HEAVENLY ANTITYPE - DOES AWAY WITH EARTHLY TYPE

1. 9:1-10 NATURE OF THE TABERNACLE: TEMPORARY AND INADEQUATE

a. 9:1 Now even the first had ordinances of service, and its worldly :sanctuary.

EIchen men oun kai he PROtedi-kaiOma-ta [1345]laTREIas [2999], to te HAgi-on [39]kos-miKON [3886].


b. 9:2 FURNITURE IN HOLY PLACE OF TABERNACLE

skeNE[4633]gar ka-te-skeuASthe[2680], he PROte, en he heti luchNIa [3087], kai he TRApe-za [5132],

For a tabernacle was prepared, the first,in which are the candlestick, and the table,

kai he PROthe-sis [4286]ton ARton [740]; HEtis LEge-tai HAgi-a.

and the showbread; which is called theHolies.


c. 9:3-5 FURNITURE IN HOLY OF HOLIES OF TABERNACLE

meTA de to DEUte-ron ka-taPEtas-ma [2665], skeNEhe le-goMEneHAgi-a HaGIon;

And after the second veil, the tabernacle called Holies of holies;

chruSOUN [5552] Echou-sa thu-mi-aTEri-on [2369],

4having a golden altar of incense,

kai ten ki-boTON [2787]tes di-aTHEkes [1242]pe-ri-ke-ka-lumMEnen [4028]PANto-then chruSIo,

and the ark of the covenant overlaid everywhere with gold,

en heSTAMnos [4713]chruSE Echou-sa to MANna [3131],

in which is a golden pot holding the manna,

kai he'RABdos [4464]AaRON heblasTEsa-sa [985], kai hai PLAkes [4109]tes di-aTHEkes;

and the rod of Aaron that budded, and the tables of the covenant;

hu-peRAnode auTES che-rouBEIN [5502]DOxes ka-ta-skiAzon-ta [2683]to hi-laSTEri-on [2435];

5and above it cherubim of glory overshadowing the mercy-seat;

peRI hon ouk EStin nun LEgein kaTA MEros [3313].

of which thingsone cannot now speak severally.


d. 9:6-10 PARABOLIC NATURE OF THE TABERNACLE

TOUton de HOUtos ka-te-skeu-asMEnon [2680],

Now these having been thus prepared,

eis men ten PROten skeNEN [4633]diA PANtos eiSIa-sin hoi hi-eREIS [2409], tas laTREIas e-pi-teLOUNtes;

the priests go in continually into the first tabernacle,accomplishing the services;

eis de ten deuTEran HApax tou e-ni-auTOU, MOnos ho ar-chi-eREUS [749],

7but into the second the high priest alone, once in the year,

ou choRIS HAIma-tos [129], ho prosPHErei [4374]huPER he-auTOU, kai ton tou laOU ag-no-eMAton [51]:

not without blood, which he offers for himself, and for the ignorances of the people:

TOUto deLOUNtos [1213]tou PNEUma-tos tou HaGIou, MEpo

8the Holy :Spirit this signifying, that the way

pe-pha-neROSthai [5319]ten ton haGIon hoDON [3598], Eti tes PROtes skeNES eCHOUses STAsin [4714];

into the holy place has not yet been made manifest, while the first tabernacle is yet standing;

HEtis pa-ra-boLE [3850]eis ton kaiRON [2540]ton e-ne-steKOta [1764];

9which isa parable for the present :season;

kath' hen DO-RA te kai thuSIai [2378]prosPHEron-tai [4374]

according to which are offered both gifts and sacrifices

meduNAme-nai, kaTA suNEIde-sin [4893], te-leiOsai [5048]ton laTREUon-ta [3000];

that cannot, as to conscience, perfect the worshipper;

MOnon (ePI BROma-sin [1033]kai POma-sin [4188]kai di-aPHOrois [1313]bap-tisMOIS [909])

10beingonly (with meats and drinks and diverse baptisms)

di-kaiOma-ta [1345]sarKOS [4561], MEchri kaiROU di-orTHOse-os [1357]e-piKEIme-na [1945].

carnal ordinances, imposed until a season of reformation.


2. 9:11-22 CHRIST'S SACRIFICE: ITS EFFECTUAL RESULT IN HEAVEN

a. 9:11-12 SUPERIORITY OF CHRIST'S SACRIFICE

ChrisTOS de pa-ra-geNOme-nos [3854] ar-chi-eREUS [749] ton ge-noMEnon

But Christ having come a high priest of the good things

a-gaTHON, diA tes MEIzo-nos [3187]kai te-lei-oTEras [5046]skeNES,

that are come, through the greater and more perfect tabernacle,

ou chei-ro-poiEtou [5499], tout' EStin, ou TAUtes tes KTIse-os [2937],

not made with hands, that is, not of this :creation,

ouDE di' HAIma-tos [129] TRAgon kai MOschon,

12nor yet through blood of goats and calves,

diA de tou iDIou HAIma-tos, eiSELthen ePHApax [2178]eis ta HAgi-a,

but through his own :blood, entered once for all into the holies,

ai-oNIan [166]LUtro-sin [3085]heuRAme-nos [2147].

having obtained eternal redemption.


b. 9:13-14 CHRIST'S BLOOD SUPEROR TO BLOOD OF ANIMALS

ei gar to HAIma TRAgon kai TAUron, kai spoDOS daMAle-os 'ranTIzou-sa [4472]tous ke-koi-noMEnous,

For if the blood of goats and bulls,and ashes of a heifer sprinkling the defiled,

ha-giAzei [37] pros ten tes sarKOS ka-thaROte-ta [2514]: POso MALlon to HAIma tou ChrisTOU, hos DIa

sanctify unto the cleanness of the flesh: 14how much more shall the blood of the Christ, who through the

PNEUma-tos ai-oNIou he-auTON proSEneg-ken [4374]Amo-mon [299]to TheO,

eternal Spirit offered himself without blemish to :God,

ka-tha-riEI ten suNEIde-sin [4893]heMON aPO neKRON ERgon eis to laTREUein [3000]TheO ZONti [2198]?

cleanse our conscience from dead works to serve a living God?


c. 9:15 NEW COVENANT: MAKES CHRIST A SUPERIOR MEDIATOR

kai diA TOUto di-aTHEkes [1242]kaiNES meSItes [3316]esTIN,

And for this cause he is mediator of a new covenant,

HOpos thaNAtou [2288]ge-noMEnou eis a-poLUtro-sin [629]

so that a death having taken place for redemption

ton ePI te PROtedi-aTHEkepa-raBAse-on [3847],

of the transgressions :under the first covenant,

ten e-pag-geLIan [1860]LAbo-sin hoi ke-kleMEnoi [2564 ] tes ai-oNIou kle-ro-noMIas [2817].

the called may receive the promise of the eternal inheritance.


d. 9:16 For where a testament is, theremust of necessity be the death of him that made it.

HOpou gar di-aTHEke, THAna-tou aNAGke[318]PHEres-thai [5242]tou dia-theMEnou [1303].


e. 9:17 For a testament is of force over the dead: for it does not then avail when he that made itlives.

di-aTHEkegar ePI neKROIS beBAIa [949]: ePEI ME to-te isCHUei [2480]HOte ze ho di-aTHEme-nos.


f. 9:18 Hence even the first covenanthas not been dedicated without blood.

HOthen ouDE hePROtechoRIS HAIma-tos en-keKAInis-tai [1457].


g. 9:19-20 SPRINKLING OF BLOOD: SEALED THE FIRST COVENANT

la-leTHEIses gar PAses en-toLES [1785]kaTA ton NOmon

For when every commandment had been spoken by Moses

huPO Mo-uSEos panTI to laO, laBON to HAIma ton MOschon kai ton TRAgon,

to the whole people according to the law, he took the blood of the calves and the goats,

meTA HUda-tos [5204] kai eRIou kokKInou kai husSOpou,

with water and scarlet wool and hyssop,

auTO te to bibLIon kai PANta ton laON eRANti-sen [4472],

andsprinkled both the book itself and the whole people,

LEgon, TOUto to HAIma tes di-aTHEkes hes e-neTEIla-to [1781]pros huMAS ho TheOS.

20 saying, This is the blood of the covenant which :God commanded toward you.


h. 9:21 EVEN TABERNACLE SPRINKLED WITH BLOOD

kai ten skeNEN [4633]de kai PANta ta SKEUe[4632]tes lei-tourGIas [3009]

Moreover the tabernacle and all the vessels of the ministry

toHAIma-ti hoMOIos [3688]eRANti-sen [4472].

he sprinkled likewise with the blood.


i. 9:22 SHEDDING OF BLOOD: MOST NECESSARY UNDER LAW

kai scheDON [4975] en HAIma-ti ka-thaRIze-tai [2511], kaTA ton NOmon,

And according to the law, almost all things are cleansed with blood,

kai choRIS hai-ma-tek-chuSIas [130]ou GIne-tai Aphe-sis [859].

and apart from shedding of blood is no remission.


3. 9:23-28 CHRIST'S ONE SACRIFICE: HAS FULFILLED ALL TYPES

a. 9:23 BOTH TYPE AND ANTITYPE REQUIRE BLOOD

A-NAGke[318]oun ta men hu-poDEIGma-ta [5260]

It was necessary therefore that the copies

ton en tois ou-raNOIS TOUtois ka-thaRIzes-thai [2511];

of the things in the heavens be cleansed with these;

auTA de ta e-pouRAni-a KREITto-si thuSIais paRA TAUtas.

but the heavenlies themselves with better sacrifices than these.


b. 9:24-26 CHRIST'S ONE SACRIFICE: SUFFICIENT FOR ALL TIME

ou gar eis chei-roPOIe-ta [5499]eiSELthen HAgi-a ChrisTOS,

For Christ entered not into holies made with hands,

anTItu-pa [499] ton a-le-thiNON; all' eis auTON ton ou-raNON,

antitypes of the true; but into the very heaven,

nun em-pha-nisTHEnai [1718]to proSOpo[4383]tou TheOU huPER heMON;

now to appear before the face of :God for us;

oud' HIna polLAkis prosPHEre[4374]he-auTON HOSper ho ar-chi-eREUS

25nor yet that he offer himself often as the high priest

eiSERche-tai [1525] eis ta HAgi-a kat' e-ni-auTON en HAIma-ti al-loTRIo;

enters into the holies yearly with blood not his own;

ePEI Edei [1163] auTON polLAkis paTHEIN [3958] aPO ka-ta-boLES [2602]KOSmou [2889]:

26else must he often have suffered since the world's foundation:

nuNI de HApax [530] ePI sun-teLEIa [4930] ton aiOnon

but now once at theconsummation of the ages has he been manifested

eis aTHEte-sin [115]tes ha-marTIas diA tes thuSIas [2378]auTOU pe-phaNEro-tai [5319].

to put away :sin by the sacrifice of himself.


c. 9:27-28 RETURN OF CHRIST: BASED ON ALL-SUFFICIENT SACRIFICE

kai kath' HOson aPOkei-tai [606] tois anTHROpois HApax [530]a-po-thaNEIN [599],

And inasmuch as it is laid up for :men once to die,

meTA de TOUto - KRIsis [2320]; HOUtos kai ho ChisTOS,

and after this - judgment; 28thus also the Christ,

HApax pro-se-nechTHEIS [4374] eis to polLON a-ne-negKEIN [399]ha-marTIas,

having been once offered to :bear sins of many,

ek deuTErou, choRIS ha-marTIas,

shall appear a second time, without sin,

aphTHEse-tai [3700], tois auTON a-pek-de-choMEnois [553], eis so-teRIan [4991].

to them that wait for him, unto salvation.


NOTE: In 1944 Lee Ellenwood came up from California to Port Alberni, BC, Canada to conduct teaching services. God had just revealed himself to me at Passover that year according to His Promise: “Join the Navy - and I'll reveal Myself to you.” I did, and He did 9 months after I joined up as a Volunteer Reserve Seaman/Bandsman. This was at the time of Passover that year. So I was ready for this teaching.


Not one teaching meeting that summer, but Lee would draw a diagram of the Tabernacle of Moses. He pointed out that the Outer Court represented our body, where we meet Jesus in Salvation at the Brazen Altar, and then obeyed Him in baptism at the Laver. Then we enter the Holy Place, where our soul started to be renewed in mind through our newly recreated spirit in the Holy of Holies. As we visited the 7-fold Menorah, a picture of the 9 gifts of the Spirit (Tongues and Interpretation being equal to prophecy for edifying) - and the 3 vocal gifts therefore seen as one. The Gift of the Holy Spirit according to the “Peter-package” of Acts 2:38, follows baptism. Then we visit the Table of His presence, where the 12 tribes of Israel are represented by the 12 loaves arranged in 2 piles of 6 each. There is also wine at the table, representing the blood of Jesus. In John 6 He said, “Except you eat of My flesh and drink of My blood, you have no life in you.”We must learn to daily feed on the merits of Calvary through Jesus as the Living Word, and drink of Him as the Spirit of life.


Then we are ready to visit the golden altar of Incense where we are enabled to worship the Father in Spirit and in Truth - the desire of His heart. For “God is a Spirit - and they that worship Him mustworship Him in Spirit and in Truth - for God seekssuch to worship Him.”


Then, because of Jesus' death and resurrection, we are enabled to pass the “Riven veil” and enter the Holiest of all, where God by type sits enthroned above the Mercy Seat, under the covering wings of the Cherubim. Here at last full reconciliation that Jesus purchased for us is realized, and we become one spiritwith God.


So - daily we should take this walk through these 7 pieces of furniture. David sang, “I will enter His Gateswith thanksgiving in my heart - and into His Courtswith praise!” The final picture of this is Psalm 86:11 - Unite my heart to fear Your Name.” Our recreated spirit united with the Spirit of God - reaches down into the Holy Place, and through our renewed mind, unites spirit and soul into a united heart! NT saints of the early church experienced this. David by faith leaped through the dispensations, and experienced this too.


But 9:1-10 reveals that Moses' Tabernacle was only a “type” of heaven, and is altogether inadequate for what God had in mind for us - Jew and Gentile alike in the “One New Man!”


9:11-12 reveals that it was through Jesus, and His “Finished Work” at Calvary, that Heas our Antitype - fulfills what God all along had in mind from the day of Adam's sin, till - 4000 years later when His only-begotten Son undid the sin of Adam - sin he passed on to the whole human race. It is only through Jesus that God's plan and will can be fulfilled. It is notthrough Mohammed, nor Buddha, nor Hinduism, nor any other religion, that sin has been atoned for - only through Jesus! Any who try to get into God's heaven in any other way, are thieves and robbers. It may be “politically incorrect” to spell out the Good News of Jesus as our Savior and Lord - but it is true.


9:23-28 spells out so clearly that Christ's one sacrifice onlyhas fulfilled all OT types - and the only one who God accepts as the way unto Him - the Father! Jesus said, “I am the trueand living Way: no mancomes unto the Father - except through Me!” Those who would by-pass God's only way of salvation in Jesus - will one day answer for their rejection and disobedience at the Great White Throne Judgment. Far better to accept God's way of salvation in Jesus, and meet Him at the Judgment Seat (BEma), where He will judge all believers for deeds done in their bodies down here, and give out rewards according to their “sensitivity, faithfulness and obedience.” Some will be saved as by fire, with no rewards.


These things were clearly spelled out to me in 1944. I have been walking in them for over 65 years. I have no regrets, and warmly invite allto join me in this marvelous salvation in Jesus! - J.A.W.