Picture of Pastors Jim and Marie Watt
Pastors Jim and Marie Watt

Two Are Better Than One

(From: LUKE #19 - 9:51-10:24)


VIII. 9:51-13:35 KINGDOM DEVELOPMENT PRODUCES DIVISION

A. 9:51-56 REJECTION DOES NOT MERIT RETALIATION

a. 9:51-52 THE SETTLED STANCE OF JESUS FOR HIS COMING PASSION

E-GEne-to de, en to sum-pleROUSthai[4945] tas heMEras tes a-naLEMpse-os [354]auTOU,

And it came to pass, when the days were being fulfilled that he should be taken up,

kai auTOS to PROso-pon eSTEri-sen tou poREUes-thai eis Ie-rou-saLEM,

he also steadfastly set his :face to :go to Jerusalem,

kai ePEstei-len agGElous pro proSOpou auTOU: kai po-reuTHENtes,

52and sent messengers before his face: and they went,

eiSELthon eis KOmen Sa-ma-reiTON [4541], hos he-toiMAsai [2090]auTO.

andentered into a village of theSamaritans, to make ready for him.


b. 9:53 And they did not receive him, because his face was set toward Jerusalem.

kai ouk eDExan-to auTON, HOti to PROso-pon auTOU en po-reuOme-non eis Ie-rou-saLEM.


c. 9:54 THE SUGGETION OF JAMES AND JOHN

iDONties de hoi ma-theTAI IAko-bos kai IoAnes, EIpan, KUri-e,

And when the disciples James and John saw this, they said, Lord,

THEleis EIpo-men pur [4442]ka-taBEnai [2597]aPO tou ou-raNOU, kai a-naLOsai [355]auTOUS?

will you that we bid fire to come down from :heaven, and consume them?


d. 9:55 But he turned, andrebuked them. straPHEIS de, e-peTIme-sen [2008]auTOIS.


e. 9:56 And they went to another village. kai a-poREUthe-san eis heTEran KOmen.


B. 9:57-62 DISCIPLESHIP TESTED

a. 9:57 And as they went on the way, some one said unto him, I will follow you wherever you go.

kai po-reu-oMEnon auTON en te hoDO, EI-PEN tis pros auTON, A-ko-louTHEso soi HOpou eAN aPERche.


b. 9:58 JESUS CHALLENGES THE SUGGESTION

kai EIpen auTO ho IeSOUS, Hai aLOpe-kes [258] pho-leOUS [5454] Echou-sin,

And :Jesus said to him, The foxes have holes,

kai ta pe-teiNA [4071] tou ou-raNOU ka-ta-skeNOseis [2682];

and the birds of the heaven nests;

ho de huiOS tou anTHROpou ouk Echei pou ten ke-phaLEN KLIne [2827].

but the Son of :man has not where to lay his :head.


e. 9:59a And he said unto another, Follow me.

EIpen de pros HEte-ron, A-koLOUthei [190] moi.


d. 9:59b But he said, Suffer me first to go andbury my :father.

ho de EIpen, E-PItrePSON [2010]moi PROton a-pelTHONti THApsai [2290]ton paTEra mou.


e. 9:60 THE STRICTNESS OF DISCIPLESHIP

EIpen de auTO, Aphes tous neKROUS THApsai tous he-auTON neKROUS;

But he said to him, Leave the dead to bury their own dead;

su de a-pelTHON, diAGgel-le [1229] ten ba-siLEIan [932] tou TheOU.

But you go, andpublish abroad the kingdom of :God.


f. 9:61 ANOTHER SUGGESTION

EIpen de kai HEte-ros, A-ko-louTHEso soi, KUri-e;

And another also said, I will follow you, Lord;

PROton de ePItrePSON moi a-poTAxas-thai [657] tois eis ton OI-KON mou.

but first suffer me to bid farewell to them that areat my :house.


g. 9:62 AGAINST A DISPOSITION TO RELINQUISH THE LORD'S SERVICE

EIpen de pros auTON ho IeSOUS, OuDEIS, e-pi-baLON [1911] ten CHEIra ep' Aro-tron [723],

But :Jesus said unto him, No one, having put his :hand to theplow,

kai BLEpon eis ta oPIso, EUtheTOS [2111] es-tin te ba-siLEIa tou TheOU.

and looking :back, is fit for the kingdom of :God.


C. 10:1-24 RESPONSIBILITY AND PRIVILEGE OF THE SEVENTY

1. 10:1-16 INSTRUCTED: PENALTY OF REJECTION

a. 10:1 JESUS SENDS THE SEVENTY

MeTA de TAUta aNEdei-xen [322] ho KUri-os heTErous heb-doMEkon-ta,

Now after these thingsthe Lord appointed seventy others,

kai aPEstei-len auTOUS aNA DUo DUo pro proSOpou auTOU

and sent them two and two before his face

eis PAsan POlin kai TOpon, hou Emel-len auTOS ERches-thai.

into every city and place, where he himself was about to come.


b. 10:2 UNDERSTAND THIS PRAYER

Ele-gen de pros auTOUS, Ho men the-risMOS [2326] poLUS,

And he said unto them, The harvest indeed isplenteous,

hoi de erGAtai [2040] oLIgoi: deEthe-te [1189] oun tou kuRIou tou the-risMOU,

but the laborers few: pray therefore the Lord of the harvest,

HOpos erGAtas ekBALle eis ton the-risMON auTOU.

that he send forth laborers into his :harvest.


c. 10:3a Go. huPAge-te.


d. 10:3b Lo, I send you forth as lambs amidst wolves.

iDOU, a-poSTELlohuMAS ARnas [704]en MEsoLUkon [3074].


e. 10:4 Carry no purse, no wallet, no shoes; and salute no man on the way.

me baSTAze-te baLANti-on [905], me PEran, me hu-poDEma-ta; kai meDEna kaTA ten hoDON asPAses-the.


f. 10:5 And into whatever house you shall enter first say, Peace to this :house.

eis hen d' 'AN eiSELthe-te oiKIan PROton LEge-te, eiREnetoOIkoTOUto.


g. 10:6 TWO POSSIBLE RESPONSES

kai eAN Ekei e huiOS eiREnes, e-pa-na-paEse-tai [1879] ep' auTON he eiREne huMON:

And if a son of peace be there, your :peace shall rest upon him:

ei de MEge, eph' huMAS a-naKAMpsei [344].

but if not, it shall return upon you.


h. 10:7a AN INTERESTING INSIGHT

en auTE de te oiKIa MEne-te, ESthon-tes kai PInon-tes

And in the same house remain, eating and drinking

ta par' auTON: Axi-os [514] gar ho erGAtes tou misTHOU auTOU.

such as they have: for the laborer is worthy of his :hire.


i. 10:7b Go not from house to house. meme-taBAIne-te [3327]ex oiKIas eis oiKIan.


j. 10:8-9 RULES WHEN RECEIVED

kai eis hen an POlin eiSERches-the, kai DEchon-tai huMAS,

And into whatever city you enter, and they receive you,

esTHIe-te ta pa-ra-tiTHEme-na [3908] huMIN: kai the-raPEUe-te [2323] tous en auTE as-theNEIS [772],

eat what are set before you: 9and cure the sick therein,

kai LEge-te auTOIS, EGgi-ken [1448] eph' huMAS he ba-siLEIa tou TheOU.

and say to them, The kingdom of :God is come near unto you.


k. 10:10-11 RULES WHEN REJECTED

eis hen d' 'AN POlin eiSELthe-te, kai me DEchon-tai huMAS,

But into whatever city you shall enter, and they receive you not,

e-xelTHONtes eis tas plaTEIas auTES EIpa-te, Kai ton ko-ni-orTON [2868]

go out into the streets of it andsay, 11Even the dust

ton kol-leTHENta [2853] heMIN ek tes POle-os huMON eis tous POdas, a-po-masSOme-tha [631] huMIN:

from your :city, that cleaves to our :feet, we wipe off against you:

plen TOUto giNOske-te, HOti EGgi-ken he ba-siLEIa tou TheOU.

nevertheless know this, that the kingdom of :God is come near.


l. 10:12 I say unto you, It shall be more tolerable in that :day for Sodom, than for that :city.

LEgo huMIN, HOti SoDOmois en te POlei eKEIne a-nekTOte-ron [414] EStai, e te heMEra eKEIne.


m. 10:13 JESUS SPECIFIES JUDGMENT FOR TWO CITIES

ouAI soi, Cho-raZEIN! ouAI soi, Beth-saiDA!

Woe to you, Chorazin! woe to you, Bethsaida!

HOti ei en TUro kai SiDOni e-geNEthe-san [1096] hai duNAmeis,

for if the mighty :works had been done in Tyre and Sidon,

hai geNOme-nai en huMIN, PAlai an en SAKko [4526] kai spoDO [4700] kaTHEme-noi me-teNOe-san [3340].

which were done in you, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes.


n. 10:14 Nevertheless it shall be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment, than for you.

plen TUro kai SiDOni a-nekTOte-ron [414] EStai en te KRIsei, e huMIN.


o. 10:15 And, Capernaum, shall YOU be exalted unto heaven? you shall come down unto :Hades.

kai su, Ka-phar-naOUM, me HEos ou-raNOU hu-psoTHEses [5312]? HEos tou HAdou ka-taBEse [2601].


p. 10:16 THE RELATIONSHIP BETWEEN JESUS AND HIS DISCIPLES

ho aKOUon huMON eMOU aKOUei; kai ho a-theTON [114] huMAS eME a-theTEI;

Who hears you hears me; and who rejects you rejects me;

ho de eME a-theTON a-theTEI ton a-poSTEIlanTA [649] me.

but who rejects me rejects him that sent me.


2. 10:17-20 OUR SALVATION: A GREATER CAUSE FOR JOY THAN AUTHORITY

a. 10:17 SUBJECTION OF DEMONS: A CAUSE OF JOY

HuPEstre-psan [5290] de hoi heb-doMEkon-ta meTA chaRAS, LEgon-tes,

Now the seventy returned with joy, saying,

KUri-e, kai ta daiMOni-a hu-poTASse-tai [5293] heMIN en to oNOmaTI sou.

Lord, even the demons are subject to us in your :name.


b. 10:18 And he said to them, I beheld :Satan fallen as lightning from :heaven.

EIpen de auTOIS, EtheOroun ton Sa-taNAN hos a-straPEN [796] ek tou ou-raNOU peSONta.


c. 10:19 AUTHORITY OVER DEMONS COMES FROM CHRIST

iDOU, DEdo-ka huMIN ten e-xouSIan tou paTEIN [3861] ePAno Ophe-on [3789]

Lo, I have given you the authority to :tread upon serpents

kai skorPIon [4617], kai ePI PAsan ten DUna-min tou echTHROU: kai ouDEN huMAS ou me a-diKEsei [91].

and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall in any wise hurt you.


d. 10:20 THE ENROLLMENT OF OUR NAMES IN HEAVEN: A GROUND OF JOY

plen en TOUto me CHAIre-te, HOti ta PNEUma-ta huMIN hu-poTASse-tai;

Nevertheless in this rejoice not, that the spirits are subject to you;

CHAIre-te de HOti ta oNOma-ta huMON enGEgrap-tai [1125] en tois ou-raNOIS.

but rejoice that your :names are written in the heavens.


3. 10:21-24 THE BLESSEDNESS OF BEING BLESSED BY THE FATHER

a. 10:21 THE GOSPEL REVEALED TO BABES

En auTE te HOra e-gal-liAsa-to [21] to PNEUma-ti to HaGIo, kai EIpen,

In that same :hour he rejoiced in the :Holy Spirit, and said,

E-xo-mo-loGOU-MAI [1843] soi, PAter, KUri-e tou ou-raNOU kai tes ges,

I thank you, Father, Lord of :heaven and :earth,

HOti aPEkru-psas [613] TAUta aPO soPHON [4680] kai su-neTON [4908],

that you did hide these thingsfrom thewise and understanding,

kai a-peKAlu-psas [601] auTA nePIois: nai, ho paTER; HOti HOUtos eu-doKIa eGEne-to EMprosTHEN sou.

and did reveal them to babes: yes, :Father; for so it was well-pleasing in your sight.


b. 10:22 REVELATION OF THE FATHER - A GRACE FROM THE SON

PANta moi pa-reDOthe [3860] huPO tou paTROS mou:

All thingshave been delivered to me of my :Father:

kai ouDEIS giNOskei TIS es-tin ho huiOS, ei me ho paTER;

and no one knows who the Son is, save the Father;

kai TIS es-tin ho paTER, ei me ho huiOS, kai ho an BOUle-tai [935] ho huiOS a-po-kaLUpsai [601].

and who the Father is, save the Son, and he to whomever the Son wills to reveal him.


c. 10:23-24 THE BLESSINGS OF A PREACHED GOSPEL

kai straPHEIS [4762] pros tous ma-theTAS, kat' iDIan EIpen,

And turning unto the disciples, he said privately,

MaKAri-oi [3107] hoi oph-thalMOI hoi BLEpon-tes ha BLEpe-te: LEgo gar huMIN,

Blessed the eyes which see what thingsyou see: 24for I say unto you,

HOti polLOI proPHEtai kai ba-siLEIS eTHEle-san [2309] iDEIN ha huMEIS BLEpe-te,

that many prophets and kings desired to see what thingsyou see,

kai ouk EIdan; kai aKOUsai ha aKOUe-te, kai ouk Ekou-san.

and saw not: and to hear what thingsyou hear, and heard not.


NOTE: (2010-11-28) - 9:51-56 - How different the spirit of James and John prior to Pentecost - and then following! They were rightly nick-named by Jesus - “Sons of Thunder.” Imagine the beloved disciple John - who leaned upon Jesus' breast, and whom Jesus loved in a special way - yet wanting to do what Elisha did in the OT, cursing the young people who mocked him, and bringing the deathly judgment by two she-bears! Isthere a difference between OT and NT times? Most certainly. Still today there are believers who have missed Jesus' rebuke to James and John - and who stillwant to act like OT disciples!


9:57-62- And whatis Jesus' standard of discipleship? Far strongerthan most believers today understand! Jesus did notcommission us to make converts - but disciples! True, conversion precedes discipleship, but the latter is the rule of Jesus in the Great Commission of Matthew 28:18-20! Does one haveto be a disciple? No - it is entirely a matter of personal choice. There is alwaysan “If” preceding the challenge of discipleship. See Mark 8:34 - Ifany would come after me (in discipleship), let him deny himself, and take up his :cross, and follow me.” Discipleship absolutely requires that we give up allrights to living our own life. “Others may, You, a disciple, cannot! And there is only one Cross - our identification with Jesus on His Cross - buried with Him in the baptismal waters of death to self! And then see Jesus' life and walk in the Gospels - and to let Him - by His indwelling Spirit - then live out His life through us (Galatians 2:20). Thisis discipleship - and - many are called to it - but fewchosen! That is, few choose to accept the “If” of discipleship, and completely identify with Jesus. Oswald Chambers did! Rees Howells did! George Muller did! George Whitefield did! Mother Basilea Schlink did! - plus many others. Yet - in proportion to the number of converts - not that many - especially in America with the temptation of pleasures, love of money, and the cares of this world. Theychoke out the Word - and make Christ within us become unfruitful! We need to hear again and truly perceive the legitimate claim - “My Utmostfor His Highest!- Thatwill do it!


10:1-24- The Seventy Jesus sent out in a similar manner to the twelve - rejoiced that “demons” obeyed them! Not so, Jesus said. That may be spectacular and awe-inspiring - but from God's point of view - to have one's name written in the Lamb's Book of Life in heaven - has far greatermerit! Jesus rejoiced that His Heavenly Father chose “babes” like His 12 and 70 to proclaim the riches of heaven - and notthe wise and prudent! Where does that put you and me? Hopefully with the 12 and 70 - with George Muller, Oswald Chambers and Rees Howells - for theyhad a child-like spirit and nature. J.A.W.