Picture of Pastors Jim and Marie Watt
Pastors Jim and Marie Watt

Two Are Better Than One

(From: LUKE #29 - 16:1-31 )


D. 16:1-31 CHOOSE BETWEEN LOVE OF RICHES AND THE WORD

1. 16:1-13 PARABLE OF UNJUST STEWARD - REBUKES DOUBLE-MINDED

a. 16:1 THE RICH MAN'S STEWARD

Ele-gen de kai pros tous ma-theTAS, ANthroPOS tis en PLOUsi-os, hos EIchen oi-koNOmon [3623];

And he said also unto the disciples, Therewas a certain rich man, who had a steward;

kai HOUtos di-eBLEthe[1225]auTO hos di-a-skorPIzon [1287]ta huPARchon-ta [5224]auTOU.

and the same was accused to him as wasting his :goods.


b. 16:2 HE CONFRONTS HIS STEWARD

kai phoNEsas auTON, EIpen auTO, Ti TOUto aKOUo peRI sou?

And he called him, andsaid to him, What isthis I hear of you?

aPOdos [591] ton LOgon tes oi-ko-noMIas [3622]sou; ou gar DUneEti oi-ko-noMEIN [3621].

render the account of your :stewardship; for you can no longer be steward.


c. 16:3a THE REASONING OF THE STEWARD

EIpen de en he-auTOho oi-koNOmos, Ti poiEso,

And the steward said within himself, What shall I do,

HOti ho KUriOS mou a-phaiREItai [851] ten oi-ko-noMIan ap' eMOU?

seeingthat my :lord takes away the stewardship from me?


d. 16:3b To dig I have no strength; to beg I am ashamed.

SKAPtein [4626]ouk isCHUo; e-paiTEIN [1871]aiSCHUno-mai [153].


e. 16:4 THE STEWARD ARRIVES AT A SOLUTION

EGnon ti poiEso, HIna, HOtan me-ta-staTHO [3179] ek tes oi-ko-noMIas,

I am resolved what to do, that, when I am put out of the stewardship,

DExoTAI me eis tous OIkous he-auTON.

they may receive me into their own :houses.


f. 16:5 HE COMMENCES HIS PLAN

kai pro-ska-leSAme-nos [4341] HEna HEka-ston ton chres-phi-leTON [5533] tou kuRIou he-auTOU,

And calling to himeach one of the debtors of his :lord,

Ele-gen to PROto, POson oPHEIleis [3784] to kuRIo mou?

he said to the first, How much do you owe my :lord?


g. 16:6a And he said, Hundred measures of oil.

ho de EIpen, He-kaTON BAtous eLAIou [1637].


h. 16:6b And he said to him, Take your :papers, and sit down andwrite quickly fifty.

ho de EIpen auTO, DExai sou ta GRAMma-ta [1121], kai kaTHIsas GRApson taCHEos [5030]penTEkon-ta.


i. 16:7a Then said he to another, And how much do YOU owe?

Epei-ta heTEroEIpen, Su de POson oPHEIleis?


j. 16:7b And he said, Hundred measures of grain.

ho de EIpen, He-kaSTON KOpous [2884] SItou [4621].


k. 16:7c He says to him, Take your :papers, and write eighty.

LEgei auTO, DExais sou ta GRAMma-ta, kai GRApson og-doEkon-ta.


l. 16:8 THE UNJUST STEWARD: WISE BY WORLD'S STANDARDS

kai ePEne-sen [1867] ho KUri-os ton oi-koNOmon tes a-diKIas [93]

And the lord commended the steward of :unrighteousness

HOti phroNImos [5430] ePOIe-sen: HOti hoi huiOI tou aiOnos TOUtou

for doing wisely: for the sons of this :age

phro-niMOte-roi [5429] huPER tous huiOUS tou phoTOS [5459] eis ten ge-neAN ten he-auTON ei-sin.

are for their :own :generation wiser than the sons of the light.


m. 16:9 BE WISE AND JUST IN HANDLING MONEY

kai eGO huMIN LEgo, he-auTOIS poiEsa-te PHIlous

And I say unto you, Make for yourselves friends

ek tou ma-moNA [3126] tes a-diKIas; HIna, HOtan eKLIpe [1587],

out of the mammon of :unrighteousness; that, when it should fail,

DExon-tai huMAS eis tas ai-oNIous [166] skeNAS [4633].

they may receive you into the eternal tabernacles.


n. 16:10 SMALL FAITHFULNESS EXTENDS TO GREATER

ho piSTOS en e-laCHIsto [1646] kai en polLO piSTOS es-tin:

Who isfaithful in very little is faithful also in much:

kai ho en e-laCHIsto Adi-kos kai en polLO AdiKOS es-tin.

and who isunrighteous in very little is unrighteous also in much.


o. 16:11 MONEY FAITHFULNESS: FOUNDATION FOR ADVANCEMENT INTO BETTER

ei oun en to aDIko ma-moNA piSTOI ouk eGEnes-the,

If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon,

to a-le-thiNON [228] tis huMIN piSTEUsei [4100]?

who will commit to your trust the true riches?


p. 16:12 And if you have not been faithful in :another's, who will give you :ours?

kai ei en to al-loTRIo piSTOI ouk eGEnes-the, to heMEte-ron [5212] tis DOsei huMIN?


q. 16:13a A CHOICE MUST BE MADE

ouDEIS oiKEtes DUna-tai duSI kuRIois douLEUein: e gar ton HEna miSEsei, kai ton HEte-ron a-gaPEsei;

No domestic can serve two lords: for either he will hate the one, and love the other;

eheNOS anTHExe-tai [472], kai tou heTErou ka-ta-phroNEsei [2706].

or else he will hold to one, and despise the other.


r. 16:13b You cannot serve God and mammon.

ou DUnas-te TheOdouLEUein kai ma-moNA.


2. 16:14-18 JESUS UPHOLDS HIGHER STANDARDS OF THE KINGDOM

a. 16:14 ABOVE PARABLE REFUSED BY PHARISEES

Ekou-on de TAUta PANta hoi Pha-riSAIoi,

And the Pharisees, being lovers of money,

phiLARgu-roi [5366] huPARchon-tes; kai e-xe-mukTEri-zon [1592] auTON.

heard all these things; and scoffed at him.


b. 16:15 JESUS EXPOSES THEIR HEARTS

kai EIpen auTOIS, HuMEIS es-te hoi di-kaiOUNtes [1344] he-auTOUS eNOpi-on ton anTHROpon;

And he said to them, YOU are they that justify yourselves before :men;

ho de TheOS giNOskei tas karDIas huMON: HOti to

but :God knows your :hearts: because what is exalted

en anTHROpois hu-pseLON [5308] BDElug-ma [946] eNOpi-on tou TheOU.

among men is an abomination before :God.


c. 16:16 PRESSING INTO THE KINGDOM

ho NOmos kai hoi proPHEtai MEchri IoAnou:

The law and the prophets wereuntil John:

aPO TOte he ba-siLEIa tou TheOU eu-ag-geLIze-tai, kai pas eis auTEN biAze-tai [971].

from that time the gospel of the kingdom of :God is preached, and every oneenters violently into it.


d. 16:17 But it is easier for :heaven and :earth to pass away, than for one tittle of the law to fall.

eu-koPOte-ron [2123] DE es-tin ton ou-raNON kai ten gen pa-relTHEIN, e tou NOmou MIan keREan peSEIN.


e. 16:18 ADULTERY APPLICATION

pas ho a-poLUon [630] ten guNAIka auTOU, kai gaMON [1060] heTEran, moiCHEUei [3431]:

Every one that puts away his :wife, and marries another, commits adultery:

kai ho a-po-le-luMEnen aPO anDROS gaMON moiCHEUei.

and who marries one put away from a husband commits adultery.


3. 16:19-31 WARNING: THE END OF THE RICH WHO REJECT THE WORD

a. 16:19-21 THE RICH MAN AND LAZARUS

ANthro-pos DE tis en PLOUsi-os, kai e-ne-diDUske-to [1737] porPHUran [4209] kai BUSson [1040],

Now a certain man was rich, and was clothed in purple and fine linen,

eu-phraiNOme-nos [2165] kath' heMEran lamPROS [2988]; ptoCHOS [4434] DE tis,

making merry every day in splendor; 20and a certain poor man,

oNOma-ti LAza-ros, eBEble-to [906] pros ton puLOna auTOU, heil-koMEnos,

Lazarus by name, was laid at his :gate, full of sores,

kai e-pi-thuMON chor-tasTHEnai aPO ton pipTONton aPO te traPEzes [5132] tou plouSIou;

21 and desiring to be fed with what fell from the table of the rich man;

alLA, kai hoi KUnes [2965] erCHOme-noi ePElei-chon [625] ta HELke [1668] auTOU.

yes, even the dogs came andlicked his :sores.


b. 16:22 THEIR STATES AFTER DEATH

eGEne-to de, a-po-thaNEIN ton ptoCHON,

And it came to pass, thatthe poor mandied,

kai a-pe-nechTHEnai [667] auTON huPO ton agGElon [32] eis ton KOLpon [2859] A-braAM:

and was carried away by the angels unto the bosom of Abraham:

aPEtha-nen de kai ho PLOUsi-os, kai eTAphe [5027].

and the rich manalso died, and was buried.


c. 16:23 THE RICH MAN'S STATE

kai en to HAde [86] ePAras tous oph-thalMOUS auTOU, huPARchon en baSAnois [931],

And in :Hades he lifted up his :eyes, being in torments,

hoRA A-braAM aPO maKROthen, kai LAza-ron en tois KOLpois auTOU.

andsees Abraham afar off, and Lazarus in his :bosom.


d. 16:24 HIS REQUEST TO ABRAHAM

kai auTOS phoNEsas EIpen, PAter A-braAM, eLEeSON [1653] me,

And HE cried andsaid, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus,

kai PEMpson LAza-ron, HIna BApse [911] to Akron [206] tou dakTUlou [1147] auTOU HUda-tos,

that he dip the tip of his :finger in water,

kai ka-taPSUxe [2711] ten GLOSsan mou; HOti o-duNOmai [3600] en te phloGI [5395] TAUte.

and cool my :tongue; for I am in anguish in this :flame.


e. 16:25 THE RICH MAN AND LAZARUS

EIpen de A-braAM, TEKnon, MNESthe-ti [3415] HOti aPEla-bes ta a-gaTHA sou

But Abraham said, Child, remember that you in your :life

en te zo-E sou, kai LAza-ros hoMOIos ta kaKA:

did receive your :good things, and Lazarus likewise the evil things:

nun de HOde pa-ra-kaLEItai [3870], su de o-duNAsai [3600].

but now here he is comforted, and you are in anguish.


f. 16:26 THE GULF IN HADES

kai en PAsi TOUtois, me-taXU [3342] heMON kai huMON CHASma [5490] MEga e-STErik-tai [4741]

And with all this, between us and you a great gulf is fixed

HOpos hoi THElon-tes di-aBEnai [1224] ENthen pros huMAS me DUnon-tai,

so that who would pass from here unto you is not able,

meDE eKEIthen pros heMAS di-a-peROsin.

and that none may cross over from there unto us.


g. 16:27-28 SECOND REQUEST OF THE RICH MAN

EIpen de, E-roTO se oun, PAter, HIna PEMpses auTON eis ton OIkon tou paTROS mou;

And he said, I pray you therefore, father, that you would send him to the house of my :father;

Echo gar PENte a-delPHOUS; HOpos di-a-marTUre-tai [1263] auTOIS,

28for I have five brothers; that he testify to them,

HIna me kai auTOI ELtho-sin eis ton TOpon TOUton tes baSAnou [931].

lest they also come into this :place of :torment.


h. 16:29 But Abraham says, They have Moses and the prophets; let them hear them.

LEgei de A-braAM, Echou-si Mo-uSEa kai tous proPHEtas; a-kouSAto-san [191] auTON.


i. 16:30 And he said, No, father Abraham: but if one go unto them from thedead, they will repent.

ho de EIpen, OuCHI, PAter A-braAM: all' eAN tis aPO neKRON po-reuTHE pros auTOUS, me-ta-noEsou-sin.


j. 16:31 THE HOPELESS STATE OF THOSE WHO DISREGARD THE SCRIPTURES

EIpen de auTO, Ei Mo-uSEos kai ton pro-pheTON ouk aKOUou-sin,

And he said to him, If they hear not Moses and the prophets,

oud' eAN tis ek neKRON a-naSTE peisTHEson-tai [3982].

neither will they be persuaded, if one rise from thedead.


NOTE: (2010-12-15) - 16:1-13 - In verse 8 the lord commends this steward of unrighteousness. Was he commending what he did? Not at all. But this steward was looking out for number one, and creatively figured out a way to be looked after following his loss of his lord's stewardship. The application is that believers - disciples - should be creative in a righteousway to make use of faithfulness in lesser things - that God Himself will reward them with greater things!


To make sure no one misunderstands His point here, Jesus shows in 16:13a that we cannot serve two masters. God must be first - then we can use mammon in faithfulness to God, until He says, Friend, you have been faithful in little - now go higher and be faithful in much.


16:14-18 - Jesus clearly points out here that His standards of the Kingdom are not adjusted to culture or changing times. We hear it said - “Anchored to the Rock - but geared to the times!” We need to be most careful here that the gearing to the times does not compromise God's infallible Word, which changes not. Then to accent this principle, He brings out the Adultery application of 16:18.


16:19-31 - In all parables of Jesus, He does not mention proper names. The fact that He names “Lazarus” here - is His way of saying - thisis nota parable. Thisis sober truth. This true story ensures that none will be deceived with the “soul-sleep” doctrine. These believe that a soul sleeps following death and is unaware of all till the Resurrection - whether good or evil. This True Story sets the lie on this false teaching. Absent from the body - presentwith the Lord, states the apostle Paul. True? Of course true! Three of my strong mentors are GeorgeMuller, Oswald Chambers and Rees Howells. Did they stand in this train of thinking? Yes! Cultural changes do notchange the Word of God. Jesus said, Heaven and earth may pass away - but My Wordsshall notpass away. The great train of sound Bible teachers and exegetes of the last 4-5 centuries - allstood in this attitude to the Word of God. It is in our last century or two that there has risen those who question this large and strong past consensus. Jesus said that all believers of all ages will be judged by His eternal Word. He and His Word are one. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the WordwasGod! To change the Word - is to seek to change God! We will know which view is correct when we allstand before the BEma, the Judgment Seat of Christ - to answer for our teaching - and the deeds done in our body. The Word of God from Moses and the Prophets and the Apostles - has more weight than the testimony of one risen from the dead. J.A.W.